ความเป็นมาการลอยอังคาร

Hits: 3551

Born

          ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า พิธีลอยอังคาร (หมายถึงพิธีการลอย อัฐิ = กระดูก และอังคาร = เถ้า ลงน้ำ) มีความเป็นมาอย่างไร และคนไทยเริ่มต้นลอยอังคารกันมาตั้งแต่สมัยใด เป็นแต่เพียงสันนิษฐานว่า

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017

           พิธีกรรมนี้ได้รับอิทธิพลมาจากชาวอินเดียซึ่งนับถือศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู เนื่องจากพิธีเผาศพของชาวฮินดูนั้นนิยมเผากันที่ริมน้ำ และหลังจากเผาแล้วเขาจะไม่เก็บกระดูกมารักษาไว้เหมือนอย่างบ้านเรา และเพราะต้องการให้ทั้งกระดูกและเถ้าได้ถูกกวาดลงแม่น้ำ (จะเห็นภาพดังกล่าวทุกวันที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย) โดยมีความเชื่อว่าจะทำให้ผู้ล่วงลับไปแล้วได้ไปสู่สรวงสวรรค์