ความมุ่งหมายการลอยอังคาร

Hits: 6013

Born1

               คนไทยคงถือคติตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงประกอบพิธีลอยอังคารขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นพิธีการสุดท้ายในขั้นตอนการพิธีศพ  คือนำอัฐิและอังคารส่วนหนึ่งไปไว้ในที่อันเหมาะสม

                     ทั้งนี้โดยถือปฏิบัติตามคตินิยมว่า ผู้ล่วงลับไปแล้วจะมีความร่มเย็นเป็นสุข ปราศจากความทุกข์ความเดือดร้อน บรรดาญาติของผู้ตายมีความประสงค์ให้ผู้ตายแม้เกิดในที่ใด ๆ ก็ให้อยู่เป็นสุขเหมือนน้ำที่มีแต่ความชุ่มเย็น จึงนิยมลอยอังคารในน้ำ